hirocomic

hirocomic   

この場はほぼ個人的断片メモの気紛れな収集と掃き出しです。

twitter.com/hirocomic:

  #nightview #night (Taken with Instagram at Kawasaki)

  #nightview #night (Taken with Instagram at Kawasaki)

  — 2年前・リアクション45件
  #night  #nightview  #japan  #cyberpunk  #factory 
  1. hirocomicの投稿です